วิธีการสอนแบบบรรยาย (Lecture Method)

วิธีการสอนแบบบรรยาย (Lecture Method)

ความหมายของการบรรยาย

คือกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้สอนเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยการพูดบอกเล่า  อธิบายเนื้อหาเรื่องราวที่ผู้สอนได้เตรียมการศึกษาค้นคว้ามาเป็นอย่างดี ผู้เรียนเป็นฝ่ายรับฟัง อาจจะมีการจดบันทึกสาระสำคัญในขณะที่ฟังการบรรยายหรืออาจมีโอกาส  ซักถามแสดงความคิดเห็นได้บ้างถ้าผู้สอนเปิดโอกาส วิธีจี้เหมาะกับผู้ฟังจำนวนมาก และผู้บรรยายมีความชำนาญในเรื่องนั้นๆ ต้องการนำเสนอเนื้อหาสาระจำนวนมากในลักษณะคมชัดลึก โดยใช้เวลาไม่มากนักจึงเป็นการเรียนรู้ที่ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เรียนที่มีจำนวนมากได้เรียนรู้เนื้อหาสาระหรือความรู้จำนวนมาก  ในลักษณะ คม ชัด ลึก พร้อมๆกันในเวลาที่จำกัด

2.เพื่อให้ความรู้ประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียน  ซึ่งเป็นความรู้ที่ค้นหายากหรือเป็นประสบการณ์เฉพาะของผู้สอนเอง

องค์ประกอบ

การจัดการเรียนรู้แบบบรรยายมีองค์ประกอบสำคัญดังนี้

1.เนื้อหาสาระหรือข้อความที่ต้องงการให้เรียนรู้

2.การบรรยาย

3.ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้

1.ขั้นเตรียมการ

  • กำหนดจุดประสงค์
  • ศึกษาภูมิหลังผู้เรียน
  • เตรียมเนื้อหาสาระ
  • กำหนดเค้าโครง  จัดลำดับเนื้อหา
  • เตรียมเทคนิคการสอน
  • เตรียมสื่อประกอบการบรรยาย
  • เตรียมการประเมินผล

2.ขั้นบรรยาย

  • ขั้นนำ เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการเรียน
  • ขั้นอธิบาย เป็นขั้นตอนสำคัญที่จะทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
  • ขั้นสรุป

3.ขั้นประเมินผลการเรียนรู้

ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ทดสอบหลังบรรยาย ทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติม

ข้อดี

1.เป็นวิธีการที่ให้ความรู้เนื้อหาสาระแก่ผู้เรียนได้มาก แต่ใช้เวลาน้อย

2.เป็นวิธีการที่สะดวกที่ใช้กับผู้เรียนจำนวนมาก

3.เป็นวิธีที่สะดวก ผู้สอนดำเนินการคนเดียว

4.เหมาะสมสำหรับเนื้อหาที่มีความซับซ้อนยุ่งยาก ผู้เรียนฟังการบรรยายแล้วเข้าใจมากกว่าการศึกษาด้วยตนเอง

ข้อจำกัด

1.เป็นวิธีที่ไม่สามารถสนองตอบความต้องการและความแตกต่างระหว่างบุคคลได้เพราะต้องรับรู้เรื่องเดียวกัน

2.เป็นวิธีการที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้น้อยมาก ทำให้เกิดความเบื่อหน่าย

 

ทิศนา  แขมมณี. 14วิธีสอนสำหรับครูมืออาชีพ.กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2544.

สุวิทย์  มูลคำ.19วิธีการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ.กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ภาพพิมพ์,2545.

 

 

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s